Tùng núi không bằng một góc của thằng này :lol:

Top