Minh.Minh

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
576
Reaction score
0
Last Updated 20-11-2019 at 20:42
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Quy luật của vũ trụ

Tất cả là 1
Mọi thứ là vô hạn nhưng liên kết với nhau vì đều có cùng một nguồn gốc và không có giới hạn.


Last Updated 19-11-2019 at 20:42
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Quy luật của vũ trụ

Tất cả là 1
Mọi thứ là vô hạn nhưng liên kết với nhau vì đều có cùng một nguồn gốc và không có giới hạn.


Last Updated 20-11-2019 at 20:42
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Quy luật của vũ trụ

Tất cả là 1
Mọi thứ là vô hạn nhưng liên kết với nhau vì đều có cùng một nguồn gốc và không có giới hạn.


Last Updated 20-11-2019 at 18:14
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 20-11-2019 at 16:09
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 20-11-2019 at 12:26
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 20-11-2019 at 11:25
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 20-11-2019 at 08:30
Mấy cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 20-11-2019 at 07:24
Mấy này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 19-11-2019 at 08:54
link:
ttp://forum.gamevn.com/threads/don-gian-dung-hay-sai-chung-minh.361202/
ttp://forum.gamevn.com/threads/pitago-va-fecma.388711/


Hai cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 18-11-2019 at 08:54
link:
ttp://forum.gamevn.com/threads/don-gian-dung-hay-sai-chung-minh.361202/
ttp://forum.gamevn.com/threads/pitago-va-fecma.388711/


Hai cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 19-11-2019 at 08:54
link:
ttp://forum.gamevn.com/threads/don-gian-dung-hay-sai-chung-minh.361202/
ttp://forum.gamevn.com/threads/pitago-va-fecma.388711/


Hai cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

Last Updated 19-11-2019 at 08:43
link:
ttp://forum.gamevn.com/threads/don-gian-dung-hay-sai-chung-minh.361202/
ttp://forum.gamevn.com/threads/pitago-va-fecma.388711/


Hai cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó có vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:

1, Khi tìm hiểu về số nguyên tố nhiều bạn nghĩ các số này không liên quan gì với nhau nhưng thực ra nó lại liên kết với nhau bởi một quy luật , một bảng số :
1 7 11 13 17 19 23 29

31 37 41 43 47 49 53 59

61 67 71 73 77 79 83 89

91 97 101 103 107 109 113 119

121 127 131 133 137 139 143 149

151 157 161 163 167 169 173 179

181 187 191 193 197 199 203 209

211 217 221 223 227 229 233 239

241 247 251 253 257 259 263 269

.....

Ta thấy đây là một bảng số gồm số nguyên tố và tích của chúng , không có số nguyên tố hoặc tích của số nguyên tố nào nằm ngoài bảng này.

Bảng này xuất phát từ số một và cộng liên tiếp theo cấp số cộng sẽ cho ra tất cả các số trong bảng

1 (6 4 2 4 2 4 6 2 ) (6 4 2 4 2 4 6 2 ) .....


2,Về hình học chắc nhiều bạn đã biết đến định lý pitago :"Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông" , viết công thức ra là X^2 Y^2 = Z^2 , các nhà toán học đã tìm ra rằng các số nguyên thỏa mãn công thức trên là vô tận , nhưng vấn đề ở đây là chúng liên kết với nhau như thế nào và có quy luật gì không ?.

Chúng ta có một bên là số chẵn và một bên là số lẻ :

Khởi nguồn là cặp 3-4-5

Bắt đầu từ số lẻ :

3-4-5

5-12-13

7-24-25

9-40-41

11-60-61

13-84-85

....Sau đó đến số chẵn:

4-3-5

6-8-10

8-15-17

10-24-26

12-35-37

14-48-50

16-63-65

18-80-82

.....

Theo trên ta sẽ thấy bình phương số thứ nhất cộng với bình phương số thứ hai bằng bình phương số thứ ba .

Bằng cách xắp xếp theo một trật tự ta sẽ dễ dàng nhận ra là chúng hoàn toàn có quy luật,đơn giản là các cấp số cộng .

Ở cột số lẻ :

cột một là 3 cộng hai liên tiếp , cột hai là 4 cộng 8 12 16 20 24 ... cột ba là 5 cộng 8 12 16 20 ...

Ở cột số chẵn :

cột một là 4 cộng hai liên tiếp , cột hai là 3 cộng 5 7 9 11 13 ... cột ba là 5 cộng 5 7 9 11 13 ...Từ bây giờ từ một số thứ nhất nguyên bất kỳ lớn hơn 2 ta có thể tìm được hai số còn lại thỏa mãn phương trình pitago .
vậy ta có thể kết luận nghiệm của phương trình X^2 Y^2 = Z^2 là tuần hoàn theo quy luật trên.
link:
ttp://forum.gamevn.com/threads/don-gian-dung-hay-sai-chung-minh.361202/
ttp://forum.gamevn.com/threads/pitago-va-fecma.388711/


Hai cái này mình phát hiện ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận thấy suy ra vũ trụ này có một quy luật chung, những gì liên quan đến nhau mà có điểm chung thì sẽ có một quy luật và tuần hoàn. Tức là vũ trụ này thực ra là tập hợp các quy luật .

Mình tìm thấy hai cái này nhưng từ ý tưởng này suy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được các quy luật của các tập hợp khác, với điều kiện là tìm được một tập hợp nào đó có vô hạn và có điểm chung.

Có bạn nào có hứng thú tìm thêm các quy luật khác dựa trên ý tưởng này không ? :byebye:
 

Ahura

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,503
Reaction score
0
không có số nguyên tố hoặc tích của số nguyên tố nào nằm ngoài bảng này.
thấy thiếu số 2 và số 5 mà ta
 

Minh.Minh

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
576
Reaction score
0
Ahura said:
thấy thiếu số 2 và số 5 mà ta
khi không có bảng này thì ai cũng nghĩ số nguyên tố sẽ có thêm mấy số nữa như 2, 3, 5 nhưng khi có bảng này rồi thì sẽ thấy 2 3 5 là thuộc bảng khác :byebye:
 

o0alvin0o

New Member
Joined
Oct 5, 2017
Messages
157
Reaction score
0
Minh.Minh said:
khi không có bảng này thì ai cũng nghĩ số nguyên tố sẽ có thêm mấy số nữa như 2, 3, 5 nhưng khi có bảng này rồi thì sẽ thấy 2 3 5 là thuộc bảng khác :byebye:
Là sao bác em chưa hiểu.
2, 3, 5 cũng là số nguyên tố mà bác
 

Ahura

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,503
Reaction score
0
Minh.Minh said:
khi không có bảng này thì ai cũng nghĩ số nguyên tố sẽ có thêm mấy số nữa như 2, 3, 5 nhưng khi có bảng này rồi thì sẽ thấy 2 3 5 là thuộc bảng khác :byebye:
vậy bảng này là bảng số gì
nếu là bảng số nguyên tố sao lại có số 1 nữa ?
 

Minh.Minh

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
576
Reaction score
0
o0alvin0o said:
Là sao bác em chưa hiểu.
2, 3, 5 cũng là số nguyên tố mà bác
2 3 5 mỗi số là một bảng, bảng đó là bao gồm nó và tổng chính nó hoặc nó và tích từ 0 đến vô cùng

0 2 2 2 2 .... ->2x0 2x1 2x2 2x3 2x4 ... ->0 2 4 6 8 10 ...

0 3 3 3 3 .... -> 3x0 3x1 3x2 3x3 3x4 ... ->0 3 6 9 12 15 ...
0 5 5 5 5 .... -> 5x0 5x1 5x2 5x3 5x4 ... ->0 5 10 15 20 25 ...
 
Top