Download streaming video (.m3u8) từ VnExpress.net bằng FFMPEG

che.nguyen

New Member
Joined
Oct 7, 2019
Messages
26
Reaction score
0
Mr-Nobody;155467391 said:
@che_nguyen:

Em có thử theo hướng dẫn của bác mà báo lỗi như dưới, không biết sai ở đâu
get lại m3u8 khác đi bạn .
 

che.nguyen

New Member
Joined
Oct 7, 2019
Messages
26
Reaction score
0
Mr-Nobody;155467391 said:
@che_nguyen:

Em có thử theo hướng dẫn của bác mà báo lỗi như dưới, không biết sai ở đâu
get lại m3u8 khác đi bạn .
 

Mr-Nobody

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
21
Reaction score
0
che.nguyen;155469803 said:
Mr-Nobody said:
@che_nguyen:
Em có thử theo hướng dẫn của bác mà báo lỗi như dưới, không biết sai ở đâu :chaymau:

get lại m3u8 khác đi bạn .
Em thử cả 3 link m3u8 đều không được bác ơi :stick: liệu có cần đăng nhập gì không :chaymau:
Code: ffmpeg -user_agent "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0" -referer "https://vtv.vn/video/so-nguoi-mac-cum-nhap-vien-tang-411004.htm" -i "https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720.m3u8?v=a771e8f5" -c copy "file.mp4" ffmpeg version 4.2.1-0york0~18.04 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers built with gcc 7 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) configuration: --prefix=/usr --extra-version='0york0~18.04' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-nonfree --enable-libfdk-aac --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100 libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100 libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100 libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100 libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100 libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0 libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100 libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100 libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100 [hls @ 0x55a4be451a00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x55a4be451a00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [hls @ 0x55a4be451a00] Opening 'https://kms.sohatv.vn/drm/de4d2449-3e56-4614-9d8f-9f51cfe9df58.key' for reading [hls @ 0x55a4be451a00] Opening 'crypto https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720/seg-1-v1-a1.ts?v=a771e8f5' for reading [hls @ 0x55a4be451a00] Opening 'crypto https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720/seg-2-v1-a1.ts?v=a771e8f5' for reading [hls @ 0x55a4be451a00] Error when loading first segment 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720/seg-1-v1-a1.ts?v=a771e8f5' https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720.m3u8?v=a771e8f5: Invalid data found when processing input Code: ffmpeg -user_agent "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0" -referer "https://vtv.vn/video/so-nguoi-mac-cum-nhap-vien-tang-411004.htm" -i "https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/480.m3u8?v=1d1ad226" -c copy "file.mp4" ffmpeg version 4.2.1-0york0~18.04 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers built with gcc 7 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) configuration: --prefix=/usr --extra-version='0york0~18.04' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-nonfree --enable-libfdk-aac --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100 libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100 libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100 libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100 libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100 libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0 libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100 libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100 libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100 [hls @ 0x559da653ea00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x559da653ea00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [hls @ 0x559da653ea00] Opening 'https://kms.sohatv.vn/drm/de4d2449-3e56-4614-9d8f-9f51cfe9df58.key' for reading [hls @ 0x559da653ea00] Opening 'crypto https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/480/seg-1-v1-a1.ts?v=1d1ad226' for reading [hls @ 0x559da653ea00] Opening 'crypto https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/480/seg-2-v1-a1.ts?v=1d1ad226' for reading [hls @ 0x559da653ea00] Error when loading first segment 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/480/seg-1-v1-a1.ts?v=1d1ad226' https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/480.m3u8?v=1d1ad226: Invalid data found when processing input Code: ffmpeg -user_agent "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0" -referer "https://vtv.vn/video/so-nguoi-mac-cum-nhap-vien-tang-411004.htm" -i "https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/master.m3u8" -c copy "file.mp4" ffmpeg version 4.2.1-0york0~18.04 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers built with gcc 7 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) configuration: --prefix=/usr --extra-version='0york0~18.04' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-nonfree --enable-libfdk-aac --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100 libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100 libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100 libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100 libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100 libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0 libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100 libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100 libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100 [hls @ 0x555a6b60da00] Opening 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720.m3u8?v=a771e8f5' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [https @ 0x555a6b955e00] Opening 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/480.m3u8?v=1d1ad226' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [https @ 0x555a6b955e00] Opening 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/360.m3u8?v=8901ee0c' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [https @ 0x555a6b955e00] Opening 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/240.m3u8?v=8f3057fa' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [https @ 0x555a6b955e00] Opening 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/144.m3u8?v=cc8b2a8e' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES') [hls @ 0x555a6b60da00] Skip ('#EXT-X-VERSION:3') [hls @ 0x555a6b60da00] Opening 'https://kms.sohatv.vn/drm/de4d2449-3e56-4614-9d8f-9f51cfe9df58.key' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Opening 'crypto https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720/seg-1-v1-a1.ts?v=a771e8f5' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Opening 'crypto https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720/seg-2-v1-a1.ts?v=a771e8f5' for reading [hls @ 0x555a6b60da00] Error when loading first segment 'https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/720/seg-1-v1-a1.ts?v=a771e8f5' https://hls.mediacdn.vn/vtv/2019/12/17/1712vn-hom-nay-1576583323961510135240-aa1e31576584501226.mp4/master.m3u8: Invalid data found when processing input
 

Mr-Nobody

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
21
Reaction score
0
che.nguyen said:
ko cần login đâu, bạn xem lại cái user_agent .
user_agent sao hả bác ơi, em thử với cả windows và linux đều báo lỗi như vậy :sosad:
 

che.nguyen

New Member
Joined
Oct 7, 2019
Messages
26
Reaction score
0
vấn đề nằm ở cái user agent, nếu dùng cái này bị chặn hay bị lỗi thì ngâm cứu dùng cái khác .Site này video có vài phút thì ko đến nỗi encrypt hay decrypt phức tạp đâu bạn . Có lẽ trên 4rum đó họ thấy khó nên cho qua . Nhưng site hỗ trợ dạng hls thì có thể tải dc .
 
Top