1. B

    Cần giúp share thư mục và phân quyền truy cập trong mạng lan

    Chả là giờ chỗ mình có 1 PC cài win 10 cho làm máy chủ, nơi lưu trữ dữ liệu, và share cho các máy con trong công ty. Nhưng mà minh muốn phân quyền chỉnh sửa với từng thư mục, ví dụ thư mục A thì chỉ có máy A sẽ read/write được, các máy khác chỉ read, thư mục B máy B có quyền read/write, máy A...
Top