Recent content by QTA

  1. Q

    Cần giúp Fix lại hệ thống mạng Cty

    không hiểu các bạn trẻ thời nay suy nghĩ gì nữa
Top