Recent content by LeeATuan

  1. L

    thắc mắc về prime95

    main cùi qá, ko đủ cấp điện cho CPU chạy.
Top